adijo.pl

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez firmę YES Jolanta Pazdro z siedzibą w Krakowie przy ul. Glogera 43f /11 za pośrednictwem sklepu internetowego www.yesfoto.pl  zwanego dalej sklepem.

§1 Definicje

1. Sprzedający: YES Jolanta Pazdro, ul. Glogera 43F/11, 31-222 Kraków, NIP: 8171870930, konto bankowe: 61 1140 2004 0000 3002 7409 9246.

2. Klient to pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Konsument to pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Kupujący to zarówno Klient jak i Konsument.

5. Sklep to serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego dostępny pod adresem www.yesfoto.pl, za pośrednictwem któregoKupujący może złożyć zamówienie.

6. Dane kontaktowe:YES Jolanta Pazdro, 31-222 Kraków ul. Glogera 43F/11, e-mail: yesfoto@op.pl, telefon: 505 277 687.

7. Umowa to umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

8. Zamówienie to oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy , rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, które bezpośrednio zmierza do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

9. Dowód zakupu to rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

10. Adres reklamacyjny: YES Jolanta Pazdro, ul. Glogera 43F/11, 31-222 Kraków.

11. Kodeks cywilny to ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

12. Prawo konsumenckie to ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

13. Przedmiot umowy to produkty i dostawa będące przedmiotemumowy.

14. Produkt to minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie jako jednostka przy określeniu jego ceny.

15. Termin realizacji to liczba dni roboczych podana na podstroniesklepu zawierającej informacje o pojedynczym produkcie.

16. Cennik dostaw to zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

17. Dostawa to rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu.

18. System to oprogramowanie i urządzenia informatyczne zapewniające wysyłanie, odbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych poprzez Internet.

19. Płatność to metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy idostawę.

20. Rzecz to rzecz mogąca być przedmiotem umowy.

21. Adres pocztowy to imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości, kod pocztowy oraz miejscowość.

22. Miejsce wydania rzeczy to adres pocztowy lub punkt odbioruwskazane w zamówieniu przez Kupującego.

23. Moment wydania rzeczy to moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

24. Punkt odbioru to miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

25. Koszyk to lista produktów sporządzona z oferowanych wsklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

26. Wada - definiujemy jako wadę prawną lub wadę fizyczną. Wada prawna to sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. Wada fizyczna jest to niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. Wystepuje w przypadku gdy rzecz nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzjęKupującego o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy. Występuje również w przypadku gdy rzecz nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia. Kolejny przypadek to sytuacja gdy rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia oraz wtedy gdy została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§2 Warunki ogólne i warunki korzystania ze sklepu

1. Wszelkie prawa do sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedającego wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedający dołoży starań, aby korzystanie ze sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. 

3. W celu złożenia zamówienia w sklepie za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać produkt do koszyka, wybrać rodzajdostawy, wybrać rodzaj płatności, wybrać miejsce wydania rzeczy i złożyc w sklepie zamówienie(z obowiązkiem zapłaty) poprzez użycie przycisku: „Zamów”.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem a miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

9. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta wsklepie.

11. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

12. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

13. Sprzedający potwierdza zamówienie poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzorca odstąpienia od umowy.

14. Sprzdający dołącza dowód zakupu do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy.

15. Zawarcie umowy Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia i przyjęcia zamówienia przezSprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

16. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego przelewem nastepuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego. Koszty dostawy umieszczone są w zakładce "O firmie" dostepnej pod adresem http://www.yesfoto.pl/ofirmie.html.

17. Sprzdający nie realizuje zamówień za pobraniem pocztowym.

18. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w niezwłocznym terminie. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

19. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy.


§3 Rękojmia

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Konsumet może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego alboSprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.

4. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizycznazostała stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przezSprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniuKonsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana,Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającegozapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przezSprzedającegoKonsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą naadres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumentabyłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądania usunięcia wady.

14. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydaniarzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

21. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

22. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w prawnie przewidzianym terminie.

23. Na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego Sprzedającycałkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adresm e-mailowy podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemuniezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeliKonsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba żeKonsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Sprzedający jest administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów i zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osoboweSprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przezSprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupującyma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

§6 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przezKonsumenta.

2. W ostateczności kwestie sporne rozstrzyga właściwy sąd.

3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupującybędą powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

4. Zmiany regulaminu wprowadzane będą w celu jego dostosowania do obowiązującego stanu prawnego.

5. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce http://www.yesfoto.pl/regulamin.html.

6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.